Chubb in Poland
 • O?wiadczenie Chubba w sprawie wybuchu epidemii COVID-19

  Chubb niezmiennie pozostaje do Państwa dyspozycji by zapewni? poziom us?ug, jakiego Państwo oczekuj?

  Dowiedz si? wi?cej
  15 lat obecno?ci w Polsce

  Od 15 lat z dum? ?wiadczymy najwy?szej jako?ci us?ugi dla naszych klientów w Polsce

  Dowiedz si? wi?cej  
  Unikn?? pu?apek globalnego ubezpieczenia

  W przypadku rozwoju dzia?alno?ci, mi?dzynarodowe koncerny europejskie b?d? bardziej nara?one na ekstremalne zjawiska pogodowe. Aby zminimalizowa? te zagro?enia, firmy te powinny odpowiednio zarz?dza? ryzykiem.

  Dowiedz si? wi?cej
  Jak przetrwa? w podró?y biznesowej?

  Nie ma nic wa?niejszego dla firmy, ni? wiedza i zrozumienie specyficznych potrzeb dotycz?cych bezpieczeństwa, jakie mog? mie? podró?uj?ce zawodowo kobiety.

  Dowiedz si? wi?cej
  O nas

  Chubb to najwi?ksza notowana na gie?dzie spó?ka specjalizuj?ca si? w ubezpieczeniach maj?tkowych i osobowych. Prowadzi dzia?alno?? w 54 krajach i mo?e si? poszczyci? wyj?tkow? kondycj? finansow? oraz szerok? ofert? produktów ubezpieczeniowych dla osób fizycznych i firm.

  草草成年免费综合视频